• Rahle Boy 30 Özellikli Kuranı Kerim Ve Tefsiri
 • Rahle Boy 30 Özellikli Kuranı Kerim Ve Tefsiri
Rahle Boy 30 Özellikli Kuranı Kerim Ve Tefsiri
Ürün Kodu : 9789754596542       Yorumlar (0)      Yorum Ekle
Yayınevi :   lalegul kitapevi
199.90 TL   Kdv Dahil
Gelince Haber Ver

Rahle Boy 30 Özellikli Kuranı Kerim Ve Tefsiri 

 

30 Özellikli Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

– “Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”

 

Şimdiye kadar bir çok kez baskısı yapılmış 7’li Kur’an-ı Kerim’in Tüm özelliklerini ve daha fazlasını bu eserde bulabilirsiniz.

Ehl-i Sünnet İslam Alimlerinin Tefsir, Hadis ve Kaynak eserlerinden istifade edilerek ve Her bir özelliği konularında uzman alimler tarafından özen ve titizlikle hazırlamış, Furkan Kuran Külliyatının;
Sağ sayfasında, Kolay Okunan Bilgisayar Hatlı Tecvidli Kur’an-ı Kerim ve Elmalılı Hamdi Yazır Meali, Satır arası Türkçe Okunuş ve Kelime Meali; karşı sayfasında ise Belirli Ayetlerin değişik tefsirlerdeki açıklamaları ve ilgili hadislerden örnekler ile Yüce Kitabımız Kur’an‘ı Kerim’i anlamanıza yardımcı olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra 30 özellikli Kuran Külliyatında;

– Celaleyn Tefsiri, Taberi Tefsiri, İbn-i Kesir tefsiri,

– Riyazüs Salihin’den seçme hadisler,

– Esma’ül Hüsna ile dua ve zikir,

– Esbabı Nuzül ile ayet ve surelerin iniş sebepleri,

– Kur’an Tedavileri ve Tıbbı Nebevi bölümü ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünneti ve Kur’an ile çeşitli hastalıkların tedavileri için reçete mahiyetinde açıklamaları,

– İmam-ı Gazali’nin Tezkiyetün Nefs eseri ile Nefsin nasıl terbiye edileceği,

– Peygamberler Tarihi ile onların hayatlarından kıssaları, batılla mücadelelerini ve günlük hayatlarından ibretlik hikayeleri,

– Şemail-i Muhammedi ile Peygamber Efendimiz (sav)’in Kişisel Özelliklerini ve nasıl bir yaşam sürdüğü ile ilgili detayları,

– Hatim Duası, Kelime İndeksi, Tecvid Öğreniyorum bölümleri ile Kur’an-ı Kerimde bulunmasını isteyebileceğiniz tüm özellikleri “Furkan Kur’an Külliyatı”nda bulacaksınız

Özellikleri saymakla bitmeyen her evde olması gereken başucu Eseri.

30 Özellik tam liste

“Furkan Kuran Külliyatı” kitabının yazılmasında istifade edilen eserler ve tekniklerle ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

 1. En Kolay Okunan Arapça Hat

Geleneksel Türk hat sanatının Bilgisayar ortamında en mükemmel hale getirilerek hazırlanmış, okunuşu en kolay Bilgisayar hattı…

 

 1. Türkçe Transkript (Okuyuş)

Arapça Kelimenin altına Türkçe okuyuşlarının yazılması ile artık harfleri ve Tecvid Kaidelerini karıştırmayacaksınız.

 

 1. Satır Arası Kelime Meali

Kur’an’ın mesajına uygun en iyi şekilde anlamanız için Her Arapça kelimenin altında o kelimeye karşılık gelen satır arası kelime meali…

 

 1. Renklendirilmiş Tecvid Kaideleri

Tüm tecvid kaideleri değişik renklerde renklendirilerek Kur’an-ı Kerim’i anlamına uygun en doğru biçimde okuyabilirsiniz. Medler, İdğam, İzhar, İhfa, İklab, Kalkale, Kalın okunan harfler gibi tüm tecvid kaideleri Arapça harflerde ve Türkçe okunuşlarda özel renklerle kodlanarak Kur’an-ı Kerim’in doğru

okunmasında sizin en büyük yardımcınız olacak.

 

 1. Elmalılı M. Hamdi Yazır Meali

Prof. Dr. Mustafa Özel’in; Elmalılı Hamdi Yazır’ın günümüz Türkçesiyle en mükemmel şekilde sadeleştirdiği meali…

 

 1. Sesli Kur’an

Akıllı telefonlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz “Sesli Kuran” uygulaması sayesinde Kur’an’ın, farklı hafızlardan arapçasını ya da mealini dinleyebilirsiniz.

 

 1. Tecvid Renk Tablosu

Bu Kur’an’a özel olarak renklendirilen tecvid kaidelerinin renk kodlarını gösterir.

 

 1. Celaleyn Tefsiri

Müfessiri Celalüddin el Mahalli ve Celaluddin es-Suyuti’dir. 3 cilttir. Sağlam yayınlarından çıkmıştır. Garib kelimelerin manaları gösterilmiş kıraat farklılıklarına dikkat çekilmiş Sadece imam-ı Şafii’ye ait fıkhi fetvalara yer verilmiştir. Tefsirin kaynakları olarak kendinden önce yazılmış tefsirler ve hadis kitapları sayılabilir. Zemahşeri, Taberi, Razi, Beyzâvî, Ebu Hayyan tefsirleri ile Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Hâkim hadis mecmuaları bunların başında gelir. Celâleyn Tefsiri, muhtasar bir dirayet tefsiri özelliğini taşır. Özellikle müteşabih ayetler, müfessirlerce tevil edilmiştir. Hatta bu yorumlardan bir kısmı, selefi yoruma aykırı olmakla eleştirilmiştir.

 

 1. İbn-i Kesir Tefsiri

İbn Kesîr, tefsirin en güzel yolu olan Kur’an’ı Kur’an ile tefsir etme yolunu tercih etmiş, buna ayrı bir önem vermiştir. Bir ayet veya ayet topluluğunu verdikten sonra bunları zâhirî mana açısından basit ve anlaşılır ifadelerle kendisi izah eder. Bundan sonra öncelikle bu ayetleri tefsir eden diğer ayetleri

zikredip bunlar arasındaki münasebete işaret eder. Daha sonra Hz. Peygamber (asm)’den, sahabe ve tabiunun ileri gelenlerinden nakillerde bulunur, bir ayetin tefsiri hakkındaki değişik görüşleri zikrederek bunları değerlendirir, aralarında tercihler yapar. Rivayetleri senetleri ile birlikte sahih olanları ile illetli veya zayıf olanlarını ayırdeder. İbn Kesir bu tefsirinde İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923). İbn Ebî Hâtim (ö. 327/938), İbn Atıyye (ö. 541/ 1147) gibi kendisinden önceki birçok müfessirin tefsirlerinden, hadis sahasında da Ahmed ibn Hanbel’in Müsned’inden çokça nakillerde

bulunur. Ancak Taberi’nin tefsirinde rastlanan zayıf rivayetler İbn Kesir’de yer almaz.

İbn Kesîr’in tefsirinin rivayet tefsirleri içinde mümtaz bir mevkide olmasını sağlayan en önemli özelliklerinden biri de onun, birçok tefsirin aldıkları isrâiliyyat konusundaki hassasiyetidir.

İsrailiyyata sırf tenkidini yapmak ve bu haberlerin kaynaklarını belirtmek, sonra da Müslümanları bu tür rivayetlerden koruyup sakındırmak için eserine dercetmiştir.

Türkçeye “Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri” adıyla yapılan tercümesi de İstanbul’da neşredilmiştir.

 

 1. Taberi Tefsiri

Orijinal ismi Câmi’ul Beyân fi Tefsir’il Kur’ân’dir. Müfessiri İmam İbn Cerir et Taberi’dir. 6 cilttir. Hikmet neşriyattan çıkmıştır. Rivayet tefsiri olarak tanımlanabilir. İstifade edilmesi gereken bir çalışmadır. Bu eser ilk Kur’an tefsiri olarak kabul edilmiş, daha sonra yazılan pek çok tefsire de kaynak olmuştur. Bir rivayet tefsiri olan eser, İbn Abbas, Said bin Cüneyt, Mücahid, Katade, Hasan Basri, İkrime ve Dehhak gibi sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerle oluşturulmuştur.

 

 1. Risale-i Nur Tefsiri

Risale-i Nur, yaygın bir şekilde, “çağdaş bir tefsir” olarak tarif edile gelmiştir. Doğrudan doğruya Kur’ân’a dayanması ve bilhassa imana dair bir kısım âyet-i kerimeleri geniş şekilde açıklaması sebebiyle, bu tarif bir hakikati aksettirmektedir.

Ancak, gerek tertip itibarıyla, gerekse açıklama tarzıyla Risale-i Nur, alışılagelen tefsirlerden ayrıldığı gibi, Külliyatın bazı parçaları (On Dokuzuncu Mektup, Yirmi Dokuzuncu Lem’a, On Dokuzuncu Söz, umumiyetle lâhikalar ve müdafaalar gibi) daha başka ilim dalları içinde mütalâa edilebilecek

eserleri teşkil etmektedir. Meselâ; İşârâtü’l-İ’câz ile Sünuhat’ın aynı tasnif içine girecek eserler olmadığı, ilk bakışta kolayca anlaşılacaktır. Risale-i Nur’un en az tefsir kadar önem taşıyan bir diğer

cephesi, kelâm ilmiyle ilgilidir. Belki de Külliyat’ın ekseriyetini kelâm ilmi içinde mütalâa etmek daha doğru olacaktır. Başta lâhikalar olmak üzere geri kalan bölümlerde ise, hizmet metotları ile ilgili bahisler önemli bir ağırlık teşkil etmektedir.

Kelâm tarihi ve klâsik kelâm eserleri ile mukayese edildiğinde, Risale-i Nur’un bu sahada yepyeni bir tarz geliştirdiğini, hattâ bir çığır açmış olduğunu görmek hiç de zor olmayacaktır. Zaten Risale-i Nur Müellifi, eserlerinin çeşitli yerlerinde bu hususu açıkça dile getirmektedir. Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın rehberi olan mukaddes kitabımız Kur’ân’ın hakikatlerini, subjektif nazariye

ve mütâlaalardan uzak olarak, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır. Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiridir. Baştan başa İman ve tevhid hakikatlarıyla müberhendir. En avamdan en havassa kadar, her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış

ve müsbet ilimlerle mücehhezdir.

Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Vesveseli şübhecileri ikna eder. Hattâ en inatçı filozofları dahi teslime mecbur eder. Risale-i Nur, akla gelen bütün istifhamları bertaraf eder. Zerrelerden güneşlere kadar İman mertebelerini açıklar. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi ve

nübüvvetin hakikatini ispat eder.

Risale-i Nur, yer ve göklerin tabakalarından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mâhiyetinden; ebedî saadet ve şekavetin kaynağına kadar, akla gelebilecek bütün imanî meseleleri en kat’î delillerle aklen, ilmen ve mantıken ispat eder… Pozitif ilimleri teşvik eder. Kesin delillerle aklı ve kalbi ikna eder ve merakları izale eder.

 

 1. Siret-un Nebevi

Siyer, sözlükte “tavır, hareket, hayat tarzı, vaziyet, hal, ahlak” anlamlarına gelmektedir. Zaman içinde sadece Hz. Peygamber’in hayatı anlamında kullanılarak, bu amaçla yazılan eserlere isim olmuştur. Müslümanlar arasında Hz. Muhammed (sav)’in hayatını bütün yönleriyle tespit etmek ihtiyacı, İslam’ın çok erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır.

Türkçe ilk siyer, Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr tarafından 790/1388 yılında Mısır’da yazılmıştır. Sîretü’n-Nebî, Türk tarihi açısından bunalımlı bir dönem olan XIV. asırda kaleme alındı, Türk insanını manevi açıdan desteklemek gibi yüce bir gayeye hizmet etmiş ve Peygamber sevgisi etrafında birleştirmeyi hedeflemiştir.

Sîretü’n-Nebî, yazıldığı dönemdeki Türkçe’nin durumunu göstermesi bakımından Türk dili ve edebiyatı ile edebiyat sosyolojisi; yazıldığı dönemin toplumsal duyarlılıklarını göstermesi bakımından da sosyal tarih çalışmaları açısından önemli bir kaynaktır.

Sîretü’n-Nebî, günümüz insanının istifadesine sunulmuş; iki ayrı yazar tarafından farklı nüshalar esas alınmak suretiyle sadeleştirilerek tekrar yayımlanmıştır. (M. Faruk Gürtunca, Kitab-ı Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimizin Hayatı, I-III, Ülkü Yayınevi, İstanbul 1963. Darîr, Erzurumlu Mustafa Darîr Efendi, Siyer-i Nebi, (Yayına Hazırlayan:

Selman Yılmaz), I-II, Darulhadis Yayınları, İstanbul 2004.).

 

 1. Riyazus Salihin

İmâm Nevevî’nin Riyâzü’s-sâlihîn’i necip milletimizin din kültüründe öncelikli yeri olan hadis kitablarının başında gelir. Zira Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi’nden sonra, merhum Hasan Hüsnü Erdem ve Kıvâmüddin Burslan tarafından

dilimize tercüme edilerek Diyânet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan ikinci hadis kitabı Riyâzü’s-sâlihîn olmuştur. Uzun yıllar bu tercüme vâsıtasıyla kendisinden istifâde edilen eser, gördüğü rağbet sebebiyle son senelerde birkaç tercümeye veDelîlü’l-fâlihîn adındaki şerhinden yapılan tercüme bilgilere dayanan kısa bir şerh çalışmasına kavuşmuş bulunmaktadır. Zengin muhtevâsı ve mükemmel tertibi ile dikkat çeken bu değerli eser, diğer İslâm ülkelerinde daha ziyâde kelimelerinin açıklanması tarzındaki ilmî neşirlerle daima güncelliğini korumuştur. İslâm ülkelerinin pek çoğunda, çeşitli seviyedeki dinî öğretim kurumlarının ders programlarında okunmasının yanında bilhassa vaaz ve irşad faaliyetlerinin de vazgeçilmez el kitabı hüviyetiyle geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur.

 

 1. Hadis-i Şerif

Seçilen konu ile ilgili sahih hadisleri anlatır.

Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.